2016-01-21

Wydział Infrastruktury

dyrektor Wydziału: Aneta Ciesielczuk

zastępca dyrektora Wydziału: Andrzej Gumieniczek

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81/74-24-232
faks: 81/74-24-797
e-mail: wi@lublin.uw.gov.pl
pok. 208

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

  • oddział budownictwa IF-I
  • oddział nadzoru urbanistycznego IF-II
  • oddział ds. gospodarki i transportu IF-III
  • oddział ds. nadzoru nad inwestycjami IF-IV
  • oddział orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej IF-VII
  • stanowisko ds. budownictwa IF-VIII
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału IF-VI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

 

Oddział budownictwa

1. Orzekanie w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę w odniesieniu m. in. do dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, obiektów inżynierii wodnej, inwestycji na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych.

2.Orzekanie w sprawach dotyczących decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na podstawie specustaw: drogowej, lotniskowej, przeciwpowodziowej, telekomunikacyjnej.

3. Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę dróg oraz inwestycji hydrotechnicznych oraz od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydawanych przez starostów.

 

Oddział nadzoru urbanistycznego

1. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji projektowanych na terenach zamkniętych.

3. Przygotowywanie decyzji lokalizacyjnych dla przebudowy linii kolejowych.

 

Oddział ds. gospodarki i transportu

1. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych.

2. Nadzór nad ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz jednostkami zajmującymi się szkoleniem kierowców wykonujących transport drogowy.

 

Oddział nadzoru nad inwestycjami

1. Monitorowanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych ujętych w ustawie budżetowej i pochodzących z rezerw celowych.

2. Realizacja zadań w zakresie „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

3. Nadzór nad Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (LZOPG) w zakresie inwestycji wojewody na granicy państwowej oraz bieżącego utrzymania przejść granicznych.

4. Rozliczanie dotacji związanych z ulgowymi przejazdami krajową komunikacją autobusową.

 

Oddział orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej

1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, skarg, wniosków dot. działalności starostów powiatowych jako organów I instancji  w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.