2016-01-21

Wydział Infrastruktury

dyrektor Wydziału: Aneta Ciesielczuk

zastępca dyrektora Wydziału: Andrzej Gumieniczek

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81/74-24-232
faks: 81/74-24-797
e-mail: wi@lublin.uw.gov.pl
pok. 208

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

  • oddział budownictwa IF-I
  • oddział nadzoru urbanistycznego IF-II
  • oddział ds. gospodarki i transportu IF-III
  • oddział ds. nadzoru nad inwestycjami IF-IV
  • oddział orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej IF-VII
  • stanowisko ds. budownictwa IF-VIII
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału IF-VI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

 

Oddział budownictwa

 

1. Orzekanie w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę w odniesieniu m. in. do dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, obiektów inżynierii wodnej, inwestycji na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych.

 

2.Orzekanie w sprawach dotyczących decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na podstawie specustaw: drogowej, lotniskowej, przeciwpowodziowej, telekomunikacyjnej, dotyczącej strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych.

 

3. Rozpatrywanie odwołań od pozwoleń na budowę dróg oraz inwestycji hydrotechnicznych oraz od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydawanych przez starostów.

 

Oddział nadzoru urbanistycznego

 

1. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Prowadzenie postępowań w zakresie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych z istotnym naruszeniem prawa.

 

3. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych.

 

4. Przygotowywanie decyzji lokalizacyjnych na podstawie przepisów specustaw.

 

Oddział ds. gospodarki i transportu

 

1. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych.

 

2. Nadzór nad ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz jednostkami zajmującymi się szkoleniem kierowców wykonujących transport drogowy.

 

3. Nadzór nad wykonywaniem przez starostów i marszałka zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami.

 

4.Obsługa komisji ds. kwalifikacji instruktorów nauki jazdy oraz komisji ds. przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

5. Realizacja spraw związanych z wykonywaniem przez Wojewodę funkcji organu egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym.

 

6. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w województwie lubelskim.

 

Oddział nadzoru nad inwestycjami

 

1. Monitorowanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych ujętych w ustawie budżetowej i pochodzących z rezerw celowych.

 

2. Realizacja zadań w zakresie „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

3. Nadzór nad Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (LZOPG) w zakresie inwestycji wojewody na granicy państwowej oraz bieżącego utrzymania przejść granicznych.

 

4. Realizacja zadań w zakresie Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

 

5. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze turystyki i transportu.

 

6. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na dopłaty do ulgowych przejazdów krajową komunikacją autobusową.

 

Oddział orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej

 

1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, skarg, wniosków dot. działalności starostów powiatowych jako organów I instancji  w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się