Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
10.02.2016 więcej
Rejestr ośrodków
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
09.02.2016 więcej
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z
dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON
09.02.2016 więcej
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
prowadzony na podstawie art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.)
09.02.2016 więcej
Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej
prowadzony na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930, ze
zm.)
09.02.2016 więcej
Wojewódzki rejestr placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
09.02.2016 więcej
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
prowadzony na podstawie art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
09.02.2016 więcej
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych i rejestr wolnych miejsc
w tych placówkach prowadzone są na podstawie art. 186 pkt 1
lit. a i b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze
zm.)
09.02.2016 więcej
Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim
prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
09.02.2016 więcej
Wykaz Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie lubelskim
prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
09.02.2016 więcej
12