Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz
ogrzewalniach
29.08.2018 więcej
10.02.2016 więcej
Rejestr ośrodków
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
09.02.2016 więcej
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z
dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON
09.02.2016 więcej
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
prowadzony na podstawie art. 46 a ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1508 ze zm.)
09.02.2016 więcej
Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej
prowadzony na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze
zm.)
09.02.2016 więcej
Wojewódzki rejestr placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
09.02.2016 więcej
Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego
prowadzony na podstawie art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)
09.02.2016 więcej
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych i rejestr wolnych miejsc
w tych placówkach prowadzone są na podstawie art. 186 pkt 1
lit. a i b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze
zm.)
09.02.2016 więcej
Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim
prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
09.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się