2016-01-22

Wydział Polityki Społecznej

dyrektor Wydziału: Albin Mazurek

zastępca dyrektora Wydziału: Mariusz Kidaj

zastępca dyrektora Wydziału: Wojciech Zbiegień

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-552
faks: 81-74-24-470
e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl
pok. 15

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział ds. pomocy środowiskowej PS-I
 • oddział ds. pomocy instytucjonalnej PS-II
 • oddział rynku pracy PS-III
 • oddział planowania i analiz PS-IV
 • stanowisko ds. Funduszu Solidarnościowego i obsługi Wydziału PS-V
 • oddział do spraw rodziny PS-VI
 • oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego PS-VII
 • stanowiska ds. polityki społecznej w delegaturach Urzędu
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności WZO

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

 

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz prowadzenie rejestrów ww. placówek, a także jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe.
 3. Pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Wydawanie decyzji w sprawach realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
 5. Koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji, a także koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.
 6. Realizacja rządowych i resortowych programów z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 8. Prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów/prezydentów miast na prawach powiatu  w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji i postanowień w drugiej instancji oraz prowadzenie spraw związanych z zaskarżeniem decyzji i postanowień ostatecznych do sądu administracyjnego.
 10. Prowadzenie rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dofinansowywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się te turnusy, rozpatrywanie wniosków o wpis oraz przeprowadzanie kontroli ww. podmiotów.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz centrum integracji społecznej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 12. Prowadzenie rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz centrum integracji społecznej i klubów integracji społecznej.
 13. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 14. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działania Wydziału.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się