2016-01-22

Wydział Polityki Społecznej

dyrektor Wydziału: Albin Mazurek

zastępca dyrektora Wydziału: Mariusz Kidaj

zastępca dyrektora Wydziału: Wojciech Zbiegień

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-552
faks: 81-74-24-470
e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl
pok. 15

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział ds. pomocy środowiskowej PS-I
 • oddział ds. pomocy instytucjonalnej PS-II
 • oddział rynku pracy PS-III
 • oddział planowania i analiz PS-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału PS-V
 • oddział do spraw rodziny PS-VI
 • oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego PS-VII
 • stanowiska ds. polityki społecznej w delegaturach Urzędu

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

 

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz prowadzenie rejestrów ww. placówek, a także jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe.
 3. Pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Wydawanie decyzji w sprawach realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
 5. Koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji, a także koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.
 6. Realizacja rządowych i resortowych programów z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 8. Prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów/prezydentów miast na prawach powiatu  w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji i postanowień w drugiej instancji oraz prowadzenie spraw związanych z zaskarżeniem decyzji i postanowień ostatecznych do sądu administracyjnego.
 10. Prowadzenie rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dofinansowywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się te turnusy, rozpatrywanie wniosków o wpis oraz przeprowadzanie kontroli ww. podmiotów.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz centrum integracji społecznej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 12. Prowadzenie rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz centrum integracji społecznej i klubów integracji społecznej.
 13. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 14. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działania Wydziału.