2016-01-26

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

dyrektor Wydziału: Paweł Chruściel
zastępca dyrektora Wydziału: Cezary Widomski

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-327
faks 81 74-24-234
e-mail: wnk@lublin.uw.gov.pl
pok. 114

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

  • zespół radców prawnych PN-I.
  • oddział nadzoru PN-II.
  • oddział kontroli zewnętrznych PN-III.
  • oddział redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego PN-IV.
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału PN-VI.
  • oddział organizacji kontroli, analiz i skarg PN-VII.

Zakres działania Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli  obejmuje m.in.: wykonywanie zadań wojewody dotyczących nadzoru w zakresie zgodności z prawem aktów wydawanych przez organy samorządu terytorialnego i inne organy, wykonywanie zadań Wojewody szczególnie w zakresie kontroli, zgodnie z przepisami ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kontrolę działalności tłumaczy przysięgłych.

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli prowadzi nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, działalnością organów Izby Rolniczej oraz działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto wykonuje czynności kontrolne wynikające z przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.