2016-01-26

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

dyrektor Wydziału: Paweł Chruściel
zastępca dyrektora Wydziału: Cezary Widomski

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-327
faks 81 74-24-234
e-mail: wnk@lublin.uw.gov.pl
pok. 114

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

  • zespół radców prawnych PN-I.
  • oddział nadzoru PN-II.
  • oddział kontroli zewnętrznych PN-III.
  • oddział redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego PN-IV.
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału PN-VI.
  • oddział organizacji kontroli, analiz i skarg PN-VII.

Zakres działania Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli  obejmuje m.in.: wykonywanie zadań wojewody dotyczących nadzoru w zakresie zgodności z prawem aktów wydawanych przez organy samorządu terytorialnego i inne organy, wykonywanie zadań Wojewody szczególnie w zakresie kontroli, zgodnie z przepisami ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kontrolę działalności tłumaczy przysięgłych.

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli prowadzi nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, działalnością organów Izby Rolniczej oraz działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto wykonuje czynności kontrolne wynikające z przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się