2016-01-26

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

dyrektor Wydziału: Angelika Konaszczuk

zastępca dyrektora Wydziału: Aneta Tkaczyk

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-426
faks 81 74-24-432
e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl
pok. 258

 

Oddział ds. Paszportów
ul. Lubomelska 1-3, 20-400 Lublin
tel. 81 74 76 447
faks 81 74-76-785
e-mail: lub-pass@lublin.uw.gov.pl

 

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

  • Oddział ds. paszportów z Terenowym Punktem Paszportowym w Puławach i w Kraśniku (SO-I)
  • Oddział ds. obsługi cudzoziemców (SO-II)
  • Oddział spraw obywatelskich i ewidencji ludności (SO-III)
  • Stanowisko ds. obsługi Wydziału (SO-V)
  • Oddział ds. legalizacji pobytu I (SO-VI)
  • Oddział ds. legalizacji pobytu II (SO-VII)
  • Stanowisko ds. mniejszości narodowych i etnicznych (SO-VIII)

  • Oddziały spraw obywatelskich i cudzoziemców w delegaturach Urzędu

 

Podstawowe zadania realizowane przez Wydział:

 

Oddział ds. paszportów z Terenowym Punktem Paszportowym w Puławach i Kraśniku (SO-I)

 

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem paszportów obywatelom polskim wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych.

 

 

Oddział ds. obsługi cudzoziemców (SO-II)

 

1. Udzielanie informacji związanych z:

a) legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) udzielanie informacji związanych z wydawaniem:

- polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

- tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

- polskich dokumentów tożsamości dla cudzoziemca,

c) przedłużaniem wiz pobytowych oraz ruchu bezwizowego,

d) przyznawaniem świadczeń pieniężnych posiadaczom Kart Polaka oraz członkom ich rodzin,

e) wydawaniem kart pobytu,

f) wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

 

2. Przyjmowanie wniosków o:

 

- udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

- udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

- udzielenie zezwolenia na pobyt stały,

- udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

- wydanie i wymianę karty pobytu oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

- wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

- wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

- wydanie polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca,

- przyznawanie świadczeń pieniężnych posiadaczom Kart Polaka oraz członkom ich rodzin.

 

3. Wydawanie:

 

- kart pobytu,

- polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

- tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

- polskich dokumentów tożsamości dla cudzoziemca,

- zaświadczeń w sprawie utraty karty pobytu,

- zaświadczeń o zwrocie karty pobytu,

- wydawanie (doręczanie) decyzji w sprawach legalizacji pobytu.

 

4. Przesyłanie akt do innych organów.

 

5. Udzielanie innym organom informacji dotyczących cudzoziemców.

 

6. Przygotowywanie zleceń personalizacji dokumentów wydawanych cudzoziemcom.

 

7. Zawiadamianie komórek ewidencji ludności o wydaniu kart pobytu.

 

8. Wydawanie kopii decyzji.

 

9. Wydawanie zaświadczeń dotyczących legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  10. Drukowanie wiz dla cudzoziemców.

 

  11. Prowadzenie Archiwum Oddziałowego.

 

  12. Przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum Urzędowego.

 

  13.Obsługa rejestracji wizyt w celu złożenia wniosku o:

 

 - legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 - wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

 - wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

 - wydanie polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca.

 

Oddział spraw obywatelskich i ewidencji ludności (SO-III)

 

1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony.

 

2. Wydawanie decyzji z zakresu zadań wymienionych w pkt 1), w ramach orzecznictwa w I i II instancji.

 

3. Prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej.

 

4. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobowość prawną kościelnych jednostek organizacyjnych.

 

5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

6. Prowadzenie spraw dotyczących uzyskania obywatelstwa polskiego oraz potwierdzanie posiadania   lub utraty obywatelstwa polskiego.

 

7. Prowadzenie spraw dotyczących repatriacji.

 

Oddział ds. legalizacji pobytu I (SO-VI)

 

1. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy dla członków rodzin  obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców;

 

2. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;

 

3. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności jeżeli cudzoziemiec:

 

- jest duchownym,

- jego pobyt na terytorium RP jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia   rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r,

- jego wyjazd naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie ONZ dnia 20 listopada 1989 r.

- wykazał, że zachodzą inne okoliczności, uzasadniające jego pobyt na terytorium RP,

4. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt stały;

5. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6. Wydawanie decyzji dotyczących przedłużania wiz Schengen i wiz krajowych;

7. Wydawanie decyzji dotyczących przedłużenia cudzoziemcowi okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. Wnioskowanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie osób niepożądanych, przedłużenia okresu obowiązywania wpisu lub usunięcia tych danych z wykazu oraz rejestrów SIS  i VIS;

9. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania dokumentów:

- polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

- polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,

- tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

 

10. Potwierdzanie danych osobowych cudzoziemców – uczniów podróżujących
w ramach wycieczek szkolnych w Unii Europejskiej oraz ich prawa do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

11. Wydawanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka (oraz członkom ich rodzin), którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

12. Prowadzenie we współpracy z Wydziałem Finansów i Certyfikacji spraw związanych
z wypłatą świadczeń pieniężnych, posiadaczom Karty Polaka (oraz członkom ich rodzin), którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

13. Przyjmowanie od starostów wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP;

 

14. Nadzór nad realizacją przez starostę zadania zleconego z zakresu ustawy o Karcie Polaka;

 

15. Prowadzenie w systemach informatycznych rejestrów określonych w ustawach regulujących sprawy dotyczące: cudzoziemców, oraz Karty Polaka;

 

16. Sprawowanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej;

 

 

Oddział ds. legalizacji pobytu II (SO-VII)

 

1. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy i pracę;

 

2. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

 

3. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

5. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;

 

6. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;

 

7. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;

 

8. Wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności w sytuacjach, gdy cudzoziemiec:

 

- posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej i zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe,

- zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenie zawodowe,

- jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy,

- występuje w charakterze pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa  powierzenia wykonywania pracy w warunkach szczególnego wykorzystania w postępowaniu karnym przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy,

- jest osobą małoletnią, przebywającą bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której powierzono wykonywanie pracy i z tego tytułu występuje ona w charakterze pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy;

- bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt d i e, do czasu otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;

 

9. Wnioskowanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie  umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie osób niepożądanych, przedłużenia okresu obowiązywania wpisu lub usunięcia tych danych z wykazu oraz rejestrów SIS  i VIS;

 

10. Ustalanie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę;

 

11. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;

 

12. Wpisywanie zaproszeń dla cudzoziemców do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie decyzji
o   odmowie lub unieważnieniu wpisu;

 

13. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu
i dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywatelom Unii Europejskiej oraz wydawanie kart pobytu i kart stałego pobytu członkom rodziny obywatela Unii Europejskiej;

 

14. Prowadzenie spraw związanych z wydalaniem obywateli UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

15. Wydawanie decyzji w II instancji dotyczących unieważnienia zezwolenia na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym;

 

16. Prowadzenie w systemach informatycznych rejestrów określonych w ustawach regulujących sprawy dotyczące: cudzoziemców, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, zezwoleń na pracę;

 

17. Sprawowanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej;

 

 

Stanowisko ds. mniejszości narodowych i etnicznych (SO-VIII)

 

 

1. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych, i innymi instytucjami, realizującymi zadania na rzecz mniejszości, w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości.

 

2. Sporządzanie informacji na temat sytuacji mniejszości na terenie województwa lubelskiego lub realizacji zadań na rzecz mniejszości dla organów administracji rządowej.

 

3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na terenie województwa lubelskiego, w szczególności:

 

- dokonywanie analizy i weryfikacji wniosków na realizację zadań „Programu”,

- udział w pracach Komisjiopiniującej wnioski złożone w ramach „Programu”,w tym dokonywanie oceny wniosków i przedkładanie rekomendacji co do wyboru wniosków do udzielenia dotacji,

- opracowywanie projektów porozumień i umów w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach „Programu”,

- przygotowywanie wniosku do WFiC w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa - Pomoc dla społeczności romskiej oraz wniosku o wydanie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego w części dotyczącej dotacji celowej na „Program”,

- przygotowywanie harmonogramu przekazywania środków z dotacji na realizację zadań „Programu” do WFiC oraz comiesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe dla uczestników Programu,

- rozliczanie zadań „Programu” pod kątem finansowym i merytorycznym,

- przeprowadzanie kontroli w podmiotach realizujących zadania w ramach „Programu”,

- sprawozdawanie z realizacji „Programu” na terenie województwa lubelskiego.

 

Do innych zadań realizowanych przez Wydział należą w szczególności:

 

1. Prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskimi za granicą, w zakresie prowadzonych i nadzorowanych przez wydział zadań.

 

2. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nadzorowanych przez wydział.

 

3. Wykonywanie zadań związanych z działem administracji rządowej dot. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się