2016-01-22

Wydział Środowiska i Rolnictwa

dyrektor Wydziału: Krzysztof Dziewulski

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74 24 530
faks: 81 74 24 528
e-mail: sir.lublin.uw.gov.pl
pok. 140

 

Wykaz komórek organizacyjnych funkcjonujących w Wydziale:

  • oddział ds. rolnictwa i rozwoju wsi ŚR-I.
  • oddział ds. środowiska i gospodarki wodnej ŚR-II.
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału ŚR-III.
  • Państwowa Straż Łowiecka PSŁ
  • Państwowa Straż Rybacka PSR
  • Posterunki Terenowe Państwowej Straży Rybackiej w delegaturach Urzędu.

 

Do zadań Wydziału należy m. in. koordynacja prac komisji szacujących straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, potwierdzenie wystąpienia szkód na protokołach komisji

 

Ponadto w Wydziale prowadzone są sprawy wynikających z realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydział zajmuje się wdrażaniem decyzji rządowych w zakresie produkcji rolniczej i modernizacji rolnictwa. Prowadzi współpracę w zakresie rozwiązywania problemów rolnictwa i wsi z organami samorządowymi, ARiMR, ANR, ARR, Lubelską Izbą Rolniczą, związkami zawodowymi i branżowymi rolników, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w otoczeniu rolnictwa.

 

Wydział współpracuje i monitoruje pracę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w zakresie wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad organami administracji zespolonej.

 

Do zadań Wydziału należy także weryfikowanie strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze publicznej jednostek samorządu terytorialnego, organizowanie pracy Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa" w zakresie kwalifikowania planowanych zadań jednostek samorządu terytorialnego do wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją; sporządzanie wniosków do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze publicznej; oraz nadzór nad wykorzystaniem tych dotacji.