2016-01-22

Wydział Środowiska i Rolnictwa

dyrektor Wydziału: Barbara Wróbel

zastępca dyrektora Wydziału: wakat

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74 24 530
faks: 81 74 24 528
e-mail: sir.lublin.uw.gov.pl
pok. 140

 

Wykaz komórek organizacyjnych funkcjonujących w Wydziale:

  • oddział ds. rolnictwa i rozwoju wsi ŚR-I.
  • oddział ds. środowiska i gospodarki wodnej ŚR-II.
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału ŚR-III.
  • Państwowa Straż Łowiecka PSŁ
  • Państwowa Straż Rybacka PSR
  • Posterunki Terenowe Państwowej Straży Rybackiej w delegaturach Urzędu.

 

Do zadań Wydziału należy m. in. koordynacja prac komisji szacujących straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, potwierdzenie wystąpienia szkód na protokołach komisji

 

Ponadto w Wydziale prowadzone są sprawy wynikających z realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydział zajmuje się wdrażaniem decyzji rządowych w zakresie produkcji rolniczej i modernizacji rolnictwa. Prowadzi współpracę w zakresie rozwiązywania problemów rolnictwa i wsi z organami samorządowymi, ARiMR, ANR, ARR, Lubelską Izbą Rolniczą, związkami zawodowymi i branżowymi rolników, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w otoczeniu rolnictwa.

 

Wydział współpracuje i monitoruje pracę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w zakresie wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad organami administracji zespolonej.

 

Do zadań Wydziału należy także weryfikowanie strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze publicznej jednostek samorządu terytorialnego, organizowanie pracy Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa" w zakresie kwalifikowania planowanych zadań jednostek samorządu terytorialnego do wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją; sporządzanie wniosków do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze publicznej; oraz nadzór nad wykorzystaniem tych dotacji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się