2016-01-26

Wydział Zdrowia

dyrektor Wydziału: Agnieszka Kowalska-Głowiak
zastępca dyrektora Wydziału: Teresa Pazura
zastępca dyrektora Wydziału: Sylwia Chyl


Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3
tel. 81 532 38 11
fax. 81 532 86 73

e-mail: wzd@lublin.uw.gov.pl


W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska:


oddział rejestru i kontroli (ZD-I)


kierownik: Genowefa Szewczyk tel. 81-532-91-41 w.617


Do kompetencji oddziału należy:
1. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa;
2. przeprowadzanie kontroli:
- podmiotów leczniczych,
- podmiotów wykonujących transport sanitarny,
- jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz dysponentów jednostek
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
- podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zbywania produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
- podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń
lekarskich osobom ubiegającym się o wydanie albo posiadającym licencję detektywa;
- prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydanych
orzeczeń osobom ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
3. wykonywanie zadań związanych z kontrolą prowadzoną przez konsultantów wojewódzkich oraz naczelnego
lekarza uzdrowiska;
4. sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie
spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych przepisami;
5. wyznaczanie psychologów pełniących funkcję podmiotów odwoławczych w zakresie badań
psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.


oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych (ZD-II)


kierownik: Michał Grudzień tel. 81-53-23-839 w.622


Do kompetencji oddziału należy:
1. planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze
województwa;
2. wykonywanie zadań z zakresu organizacji specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów
laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
3. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych


oddział zdrowia publicznego (ZD-III)


kierownik: Beata Murat tel. 81-53-23-835 w.621
Do kompetencji oddziału należy:


1. realizacja zadań wojewody określonych w przepisach o zdrowiu publicznym, wykonywanie
zadań wojewody w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w tym:
- ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego,
- ocena potrzeb zdrowotnych,
- obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego;
2. powoływanie i odwoływanie konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz sprawy
związane z ich bieżącą działalnością;
3. Realizacja zadań wojewody w zakresie statystyki publicznej i programu badań statystycznych,
a także współpracą i monitorowaniem pracy Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w zakresie
wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad administracją zespoloną.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się