2016-01-26

Wydział Zdrowia

dyrektor Wydziału: Agnieszka Kowalska-Głowiak
zastępca dyrektora Wydziału: Teresa Pazura

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3
tel. 81 532 38 11
fax. 81 532 86 73
e-mail: wzd@lublin.uw.gov.pl

 

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

 

oddział rejestru i kontroli (ZD-I)

kierownik:  Genowefa Szewczyk   tel. 81-532-91-41 w.617

 

Do kompetencji oddziału należy:

1. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa;

2. przeprowadzanie kontroli:

- podmiotów leczniczych,

- podmiotów wykonujących transport sanitarny,

- jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

- podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,

- podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy,

- wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się o wydanie albo posiadającym licencję detektywa;

- prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydanych orzeczeń osobom ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;

3. wykonywanie zadań związanych z kontrolą prowadzoną przez konsultantów wojewódzkich oraz naczelnego lekarza uzdrowiska;

4. sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych przepisami;

5. wyznaczanie psychologów pełniących funkcję podmiotów odwoławczych w zakresie badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 

 

oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych (ZD-II)

kierownik:  Andrzej Skwira   tel. 81-53-23-835 w.621

 

Do kompetencji oddziału należy:

  1. planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa;
  2. wykonywanie zadań z zakresu organizacji specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  3. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

oddział zdrowia publicznego (ZD-III)

kierownik:  Michał Grudzień   tel. 81-53-23-839 w.622

 

Do kompetencji oddziału należy:

1. realizacja zadań wojewody określonych w przepisach o zdrowiu publicznym, wykonywanie
       zadań wojewody w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
      publicznych, w tym:

- ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- ocena potrzeb zdrowotnych,

- obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego;

 

2.    powoływanie i odwoływanie konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz sprawy
      związane z ich bieżącą działalnością;

 

3.  Realizacja zadań wojewody w zakresie statystyki publicznej i programu badań statystycznych,
      a także współpracą i monitorowaniem pracy Wojewódzkiego Inspektoratu
      Farmaceutycznego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w zakresie
     wynikającym ze zwierzchnictwa Wojewody nad administracją zespoloną.