Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wymiana/wydanie nowego zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
16.02.2016 więcej
Zarejestrowanie pobytu obywatela UE
który studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
16.02.2016 więcej
Zarejestrowanie pobytu obywatela UE
będącego pracownikiem lub osobą pracująca na własny rachunek
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
16.02.2016 więcej
Zarejestrowanie pobytu obywatela UE
będącego małżonkiem obywatela polskiego
16.02.2016 więcej
Zarejestrowanie pobytu obywatela UE
objętego powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo uprawnionego
do świadczeń zdrowotnych i posiadającego wystarczające
środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na
terytorium RP
16.02.2016 więcej
Zarejestrowanie pobytu obywatela UE
będącego członkiem rodziny obywatela UE mieszkającego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
16.02.2016 więcej
Wydanie karty pobytu członka rodziny
dla cudzoziemca spoza UE będącego członkiem rodziny obywatela
UE mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
16.02.2016 więcej
Wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE
spoza UE będącego członkiem rodziny obywatela UE
mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
16.02.2016 więcej