2020-05-13

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w Lubelskim Urzędzie wojewódzkim w Lublinie odbywa się na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.)
  • Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

 

Komórka organizacyjna realizująca proces naboru w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim  w Lublinie:


Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Bezpośredni kontakt do pracownika obsługującego stanowisko do spraw naborów:
tel. 81 74 24 218, e-mail: klacic@lublin.uw.gov.plOgłoszenia o naborze w służbie cywilnej zamieszcza się:

 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.Swoje dokumenty możesz złożyć lub nadesłać:


- osobiście w pok. 105, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin;
- pocztą tradycyjną na adres Urzędu z umieszczonym na kopercie numerem ogłoszenia (wiążącym terminem jest data wpływu oferty do placówki Urzędu).

 


Uwaga!
Aplikacji dostarczonych po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie uwzględnimy.

 ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ PORADNIKIEM REKRUTACYJNYM!

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego:

Wojewoda Lubelski z siedzibą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, tel. 81 74 24 100, e-mail: poczta@lublin.uw.gov.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych:

·                                 listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,

·                                 telefonicznie: 81 74 24 111,

·                                 e-mail: iod@lublin.uw.gov.pl

 

Cel przetwarzania Twoich danych:.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 

  • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych przez Ciebie z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Informacje o odbiorcach danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

Przysługuje Ci:

1)                                                      - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)                                                      - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)                                                      - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)                                                      - prawo do usunięcia danych osobowych;

 

Jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – żądanie realizacji tych praw powinieneś przesłać w formie pisemnej na adres Administratora danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na wyrażonej zgodzie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje o wymogu podania danych: 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Inne informacje:
Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Załączniki

  PORADNIK-REKRUTACJA.pdf 714,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się