2016-06-23

Zasiłki celowe dla osób lub rodzin

Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.
 
Podstawowym kryterium ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o środki finansowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) jest kryterium rozmiaru poniesionych strat (tj. masowości zjawiska), liczba poszkodowanych rodzin oraz brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców i łagodzenia skutków zaistniałych zdarzeń w ramach środków własnych gminy.
 
Przy przypisywaniu zdarzeniom losowym charakteru nadzwyczajnego należy posiłkować się definicją klęski żywiołowej zawartą w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U.2017, poz. 1897, z późn. zm.). Stosownie do przywołanego przepisu, środki budżetu państwa powinny być uruchamiane, na uzasadniony wniosek właściwego terytorialnie wójta/burmistrza/prezydenta, w przypadku wystąpienia zdarzeń, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji  działających pod jednym kierownictwem. Należy racjonalnie podchodzić do zgłaszanych strat i nie utożsamiać niewielkich zniszczeń w budynkach mieszkalnych (np. uszkodzenie dachówki, na nieznacznej części dachu, wybite szyby w oknach) z wystąpieniem zdarzenia o charakterze klęskowym.
 
Wnioski gmin o uruchamianie dotacji celowej z budżetu państwa powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie wskazujące, że zdarzenie dotyczy dużej liczby osób lub rodzin, straty w poszczególnych gospodarstwach domowych są znaczne i gmina nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb swoich mieszkańców.
 
W przypadku pojedynczych zdarzeń obejmujących uszkodzenie kilku budynków mieszkalnych, zasiłki celowe dla osób poszkodowanych powinny zostać wypłacone ze środków własnych gminy przeznaczonych na pomoc społeczną, jeżeli pomoc taka jest niezbędna dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
 
Podstawa prawna i zasady regulujące udzielanie pomocy:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - art. 39 ust. 1 i 2 lub art. 40 ust. 2 i 3
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788, ze zm.).
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Klienta
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
 
Komórka prowadząca sprawę:
Wydział Polityki Społecznej
ul. Spokojna 4, 20-072 Lublin
pokój 7 (parter)
tel. 81 74 24 552
fax: 81-74-24-470

 

Załączniki: 

1.    Tryb ubiegania się o środki z budżetu państwa

2.     Wskazówki do udzielania pomocy osobom poszkodowanym

3.    Tabela 1. Zasiłki celowe do 6 tys. zł

4.    Tabela 2. Zasiłki celowe do 20 tys. zł i więcej

5.     Pismo MSWiA z 24.06.2016 r., DOLiZK-IV-775/1/2016 – zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwacie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych (…)

6.     Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - pismo DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r. (tekst ujednolicony)

7.     Pismo MSWiA z 29.08.2017 r. znak: DOLiZK-IV-775-20/2017"- zmiana zasad udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwacie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych (...)

8.     Zmiany  zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Załączniki

  Procedury MSWIA 24 06 2016.pdf 81,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasady_usuwanie_sku...dnolicony.pdf 434,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSWiA_kleski_zywiol...e_zasilki.pdf 727,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiany Zasad udzie...iołowych.pdf 289,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tryb ubiegania się...odki 2019.pdf 184,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wskazówki do udzie...mocy_2019.pdf 279,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela Nr 1.xls 41,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Tabela Nr 2.xls 46 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się