Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
dla województwa lubelskiego (aktualizacja nr 6)
24.08.2020 więcej
Druki statystyczne składane w 2020 roku
Statystyka medyczna - informacja dla sprawozdawców
21.01.2020 więcej
Opinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych w 2018 r.
zadań z zakresu zdrowia publicznego z PRPZ dla województwa
lubelskiego
03.10.2019 więcej
„Niekorzystne zakończenie ciąży
Rekomendacje opieki nad pacjentką doświadczającą sytuacji
szczególnej dla personelu medycznego oraz pacjentek oddziałów
położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego"
09.09.2019 więcej
Zaproszenie do składania wniosków
o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do opieki
długoterminowej
26.06.2019 więcej
Ewaluacja dokumentu pn. „Niekorzystne zakończenie ciąży
– Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu
medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa
lubelskiego” zaakceptowanego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu
6 lipca 2017 r.
31.05.2019 więcej
16.05.2019 więcej
Ulotki informacyjne
ze szkolenia poświęconego usługom e-zdrowia
24.04.2019 więcej
Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)
Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)
18.04.2019 więcej
Procedury kontroli
Procedury kontroli
02.04.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się