2019-06-26

Zaproszenie do składania wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do opieki długoterminowej (VP/2019/003).


Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r.


Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 10 000 000 EUR. Komisja Europejska zamierza współfinansować od 4 do 6 inicjatyw, wyłonionych w ramach konkursu. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy.


Każda propozycja przedstawiona we wniosku powinna zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech poniżej wskazanych celów:

- opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostania wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością cenową, siłą roboczą, jakością i trwałością takiej opieki,
- opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;
- wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.


Komisja Europejska wskazała przykładowe rodzaje działań, które mogą być współfinansowane w ramach konkursu, a mianowicie:

- zbieranie danych i przeprowadzanie badań;
- opracowywanie i testowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usług opieki długoterminowej, np. innowacyjne modele opieka zintegrowanej, opieka domowa lub opieka społeczna;
- opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do planowania i monitorowania polityki;
- działania mające na celu tworzenie i ulepszanie współpracy między podmiotami, w tym wymianę dobrych praktyk;
- opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;
- konferencje, seminaria;
- opracowywanie programów szkolenia;
- działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat opieki długoterminowej.


Szczegółowe informacje, dotyczące zasad udziału w konkursie, znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes a także w załączonym poniżej dokumencie.

 

Załączniki

  EASI_call_VP_2019_0...019_FINAL.pdf 205,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się