2016-01-22

Zespół Audytu Wewnętrznego

kierownik Zespołu - Joanna Staśczak
 

ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin

tel.: 81-74-24-307

faks: 81-74-24-578

e-mail:audyt@lublin.uw.gov.pl

 pokój 1108

 

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a w szczególności:

 1. przygotowywanie - w porozumieniu z kierownikiem jednostki - rocznego planu audytu wewnętrznego,
 2. przeprowadzanie audytów wewnętrznych na podstawie rocznego planu audytu, w tym m.in. dotyczących środków unijnych,
 3. przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza planem audytu,
 4. przeprowadzanie audytu wewnętrznego na polecenie Prezesa Rady Ministrów,
 5. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Ministra Finansów,
 6. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zleconego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 7. przeprowadzanie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji,
 8. przeprowadzanie czynności sprawdzających i oceniających dostosowanie działań jednostek do zgłoszonych przez audytora uwag i wniosków,
 9. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
 10. przygotowywanie informacji dla Ministra Finansów o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim,
 11. wykonywanie czynności doradczych.