2016-01-22

Zespół Audytu Wewnętrznego

kierownik Zespołu: Joanna Staśczak
 

ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin

tel.: 81-74-24-307

 

e-mail:audyt@lublin.uw.gov.pl

 pokój 1108

 

 

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a w szczególności:

 1. Przygotowywanie - w porozumieniu z kierownikiem jednostki - rocznego planu audytu wewnętrznego,
 2. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych na podstawie rocznego planu audytu, w tym m.in. dotyczących środków unijnych,
 3. Przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza planem audytu,
 4. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego na polecenie Prezesa Rady Ministrów,
 5. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Ministra Finansów,
 6. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zleconego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 7. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji,
 8. Przeprowadzanie czynności sprawdzających i oceniających dostosowanie działań jednostek do zgłoszonych przez audytora uwag i wniosków,
 9. Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
 10. Przygotowywanie informacji dla Ministra Finansów o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim,
 11. Wykonywanie czynności doradczych.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się