2017-10-31

Tryb składania wniosków o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych  i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

 

Wojewoda wydaje decyzje w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na terenie województwa lubelskiego.

 

Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń (art. 26a ust 3 Prawa o zgromadzeniach).

 

We wniosku organizator zgromadzenia cyklicznego podaje (zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 26a ust. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach):

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj  i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres  do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  • uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń,
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
  • liczbę zgromadzeń cyklicznych,
  • terminarz organizacji zgromadzeń cyklicznych ze wskazaniem dat,
  • godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Ponadto do wniosku organizator dołącza (art. 10 ust. 2 i 3 Prawa o zgromadzeniach i część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej):

- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

W przypadku wniesienia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu:

- zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł.

 

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Lublin:

 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

 

z dopiskiem: opłata za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy organizatora.

 

Numer  rachunku  bankowego  aktualny  na  dzień  15  października 2017 r. Na  stronie ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności rachunku bankowego.

 

W przypadku zaś, gdy organizator występuje przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 § 3 i 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

 

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis  lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

 

Wnioski spełniające przedstawione wyżej wymagania należy składać do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie /luwwlublinie/ezd

-  na adres e-mail: poczta@lublin.uw.gov.pl

-   nr faksu: 81-74-24-102

-  korespondencyjnie lub osobiście: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20- 914 Lublin.

 

 

Wojewoda wydaje decyzję nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń (art. 26b ust. 1 Prawa o zgromadzeniach).

Jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, Wojewoda Lubelski udostępnia informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Informuje również o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne   (art. 26b ust. 2 Prawa o zgromadzeniach).

 

Odwołanie od decyzji Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Lublinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego  Urzędu Wojewódzkiego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (zgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 26e ustawy  z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).

 

Na podstawie decyzji wojewody, zgodnie z art. 26d Prawa o zgromadzeniach, zgromadzenia organizowane cyklicznie mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

 

Na mocy art. 26c ust. 1 Prawa o zgromadzeniach, wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody  na cykliczne organizowanie zgromadzeń na wniosek: organizatora (pkt 1) lub jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w art. 26a ust. 1, nie zostały one zorganizowane (pkt 2). Przy czym, zgodnie z art. 26 c ust. 2 powyższej ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych  od organizatora.

 

 

 

Załączniki

  Wniosek o wyrażenie zgody.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie przew...iczącego.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz